Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Quảng Ngãi: Tăng cường phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-ngai-tang-cuong-phat-trien-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-tiet-kiem-nuoc-1270656.html

Ảnh minh họa

Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại địa phương và các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 03/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Anh Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Nội đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thủy lợi, Tưới, Quảng Ngãi, Tiên tiến, Tiết kiệm, Công văn, Tham mưu, Nông thôn, Nông nghiệp, Định kỳ, Chỉ thị, Ủy ban nhân dân, Chịu trách nhiệm